Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Останнє оновлення: 22.11.2021

ЦЕЙ ДОГОВІР УКЛАДАЄТЬСЯ З МЕТОЮ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН МІЖ ЗАМОВНИКАМИ ТА ВИКОНАВЦЕМ, А ТАКОЖ З МЕТОЮ ВИЗНАЧИТИ ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН. УКЛАДЕННЯ ЦЬОГО  ДОГОВОРУ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ, ЯКЩО ЗАМОВНИК БАЖАЄ ОТРИМАТИ ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ.

Цей Договір публічної оферти (надалі – «Договір») укладається між ФОП Ребров Олександр Володимирович, що зареєстрований та діє відповідно до законодавства України (надалі – «Виконавець», «ми», «нас», «наш»), з одного боку та вами (надалі – «Замовник», «ви», «вами», «ваш») з іншого боку щодо користування Послугами Виконавця, а також доступу до веб-сайту https://dinoxtech.com/. Виконавець та Замовник разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

Будь ласка, уважно прочитайте цей Договір. Будь-яке використання Послуг Виконавця та Сайту означає повне, безумовне та беззастережне погодження (акцепт) з умовами (1) цього Договору та (2) Політики конфіденційності без будь-яких винятків та/або обмежень.

Якщо ви не погоджуєтесь з умовами цього Договору, не користуйтеся Сайтом та Послугами.

Заголовки, що містяться у цьому Договорі, призначені виключно для інформаційних цілей.

Терміни

Сайт – це веб-сайт https://dinoxtech.com/ та його субдомени, за допомогою якого Виконавець може надавати Послуги Відвідувачам і Клієнтами (надалі разом – «Замовник(и)»). 

Послуги – це послуги консультування у сфері інформатизації, аналітики та автоматизації існуючих процесів, розробки та технічної підтримки програмного забезпечення, а також інші пов’язані послуги, що надаються Виконавцем Замовникам на умовах цього Договору.

Акаунт – це особистий обліковий запис Користувача на Сайті, за допомогою якого він/вона може користуватися Послугами Виконавця.

Відвідувач – це особа, яка використовує Сайт і Послуги Виконавця без реєстрації Акаунта.

Користувач – це особа, яка використовує Сайт через свій Акаунт з метою отримання Послуг Виконавця.   

Платіжна система – це система переказу коштів, яка надає можливість здійснювати платежі.

Технічне завдання – це завдання, що містить специфікацію результатів Послуг, які погоджуються Сторонами за допомогою засобів комунікації, що доступні на Сайті.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є публічним договором та пропозицією у значенні статей 633 та 641 Цивільного кодексу України. Цей Договір є водночас договором приєднання у значенні статті 634 Цивільного кодексу України, що означає, що його положення однакові для всіх Замовників та не можуть бути змінені ними.

1.2. Кожна зі Сторін підтверджує та гарантує іншій Стороні, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання цього Договору та виконання його умов.  Якщо ви використовуєте Сайт та Послуги від імені юридичної особи, ви заявляєте і гарантуєте, що у вас є право і повноваження прийняти цей Договір від імені такої юридичної особи і зобов’язати її положеннями цього Договору. 

1.3. Актуальна редакція цього Договору опублікована на Сайті. Вам необхідно ознайомитися з умовами цього Договору до моменту прийняття його умов і користування Сайтом і Послугами Виконавця. Прийняття умов Договору означає повну і беззаперечну згоду Замовника зі всіма умовами Договору без будь-яких виключень чи обмежень і має таку ж юридичну силу, як укладення двостороннього письмового Договору відповідно до законодавства України (частина 2 статті 642 Цивільного кодексу України). 

1.4. Договір вважається укладеним (акцептованим) Замовником після виконання в сукупності наступних дій:

 1. ознайомлення з умовами цього Договору на Сайті;
 2. здійснення оплати Послуг згідно з умовами цього Договору.

2. Предмет Договору

2.1. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець зобов’язується надати Послуги Замовнику, а Замовник зобов’язаний оплатити такі Послуги на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Перелік Послуг, які може отримати Замовник в рамках цього Договору, визначений на Сайті за наступним посиланням: https://dinoxtech.com/payment/. Усі існуючі на цей момент Послуги, а також будь-які нові або оновлені Послуги є предметом цього Договору.

3. Порядок надання Послуг

3.1. Коли ви відвідуєте Сайт у якості Відвідувача, ми пропонуємо вам наступні функціональні можливості Сайту:

 1. ознайомлюватися з інформацією, яка знаходиться у відкритому доступі на Сайті;
 2. зв'язатися із Виконавцем за допомогою засобів зв'язку, що доступні на Сайті;
 3. замовити Послуги, що доступні на Сайті;
 4. здійснювати оплату обраних Послуг.

3.2. Коли ви відвідуєте Сайт у якості Користувача, ми пропонуємо вам ті ж послуги, що і Відвідувачам, а також додатково ми надаємо вам доступ до наступних функціональних можливостей Сайту:

 1. доступ до історії замовлень в Акаунті;

3.3. Для можливості отримати Послуги Виконавця Замовнику необхідно зв’язатися з Виконавцем за допомогою способів комунікації, що доступні на Сайті. За допомогою обраних способів комунікації Сторони погоджують конкретні види та специфікації Послуг, що будуть надаватися Замовнику Виконавцем, Технічне завдання, спосіб оплати таких Послуг, відповідно до варіантів, що передбачені пунктом 4.2. Договору, а також інші особливості щодо порядку надання Послуг (надалі разом – «Завдання»). 

3.4. За результатами погодження Завдання, Замовник зобов’язаний заповнити форму, що доступна на Сайті стосовно кожного формату Послуг за посиланням: https://dinoxtech.com/payment/, відповідно до погодженого формату Послуг, що були обрані Замовником.

3.5. Виконавець на основі домовленостей із Замовником відповідно до пункту 3.3. Договору та отримання від Замовника інформації відповідно до пункту 3.4. Договору, розпочинає надання Послуг у межах Завдання:

 1. у випадку необхідності здійснення передплати за погоджені Послуги Замовником – з моменту отримання передплати за відповідні Послуги;
 2. у випадку погодження умов післяплати за надані Послуги – з моменту отримання від Замовника інформації відповідно до пункту 3.4. Договору.

3.6. Замовник може здійснювати перевірку результатів Послуг, що надаються Виконавцем у межах Завдання, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання відповідних результатів Послуг на умовах, що погоджені Сторонами за допомогою засобів комунікації, що доступні на Сайті («Тестовий період»). У разі виявлення невідповідностей результатів Послуг вимогами відповідного Технічного завдання у часових межах Тестового періоду («Дефект») Сторони можуть погодити порядок і строки виправлення таких Дефектів у результатах Послуг. Кількість запитів Замовника щодо виправлень Дефектів у результатах Послуг у межах одного Завдання становить не більше 5 (п’яти).

3.7. Для надання Послуг належним чином, Виконавець може співпрацювати з третіми особами в рамках окремих домовленостей між Виконавцем і такими третіми особами, якщо інше не буде визначено Виконавцем.

3.8. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд змінювати:

 1. третіх сторін, що надають Послуги Замовнику в рамках співпраці із Виконавцем відповідно до положень пункту 3.7. цього Договору;
 2. дату початку надання Послуг Замовнику;
 3. обсяг, вартість Послуг і порядок повернення вартості Послуг, а також інші особливості надання Послуг за цим Договором. 

3.9. Виконавець розміщує актуальну інформацію щодо Послуг на Сайті. 

3.10. Замовник має право відмовитися від отримання Послуг, письмово повідомивши про таке рішення Виконавця шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою погоджених засобів комунікації, що доступні на Сайті. У такому випадку вартість фактично наданих Послуг має бути сплачена, а вже сплачені кошти не повертаються, крім випадків, передбачених цим Договором.

4. Вартість Послуг і порядок розрахунків

4.1. Інформація стосовно вартості Послуг розміщена на Сайті та залежить від виду Послуг і кількості годин, необхідних для надання таких Послуг, що визначаються за погодженням Сторін відповідно до умов цього Договору.

4.2. Оплата вартості Послуг може здійснюватися одним із наступних варіантів:

 1. шляхом перерахування 100% вартості Послуг за погоджену Сторонами кількість годин, що будуть витрачені на надання обраних Замовником видів Послуг, у вигляді передплати;
 2. шляхом перерахування 100 % вартості Послуг за кількість годин, що були фактично витрачені на надання обраних Замовником Послуг, у вигляді післяплати.

4.3. Замовник оплачує Послуги шляхом перерахування вартості відповідних обраних Послуг на банківський рахунок Виконавця у повному обсязі. Будь-який платіж відповідно до цього Договору вважається здійсненим з моменту повного зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

4.4. Замовник оплачує Послуги за допомогою Платіжної системи. Для цілей переказу платежів у рамках цього Договору Платіжною системою є LiqPay, якщо Виконавцем не визначено інше. Ви можете ознайомитися з умовами користування Платіжною системою за наступним посиланням: https://www.liqpay.ua/en/information/terms.

4.5. Оплата здійснюється у національній валюті України – гривні. При цьому, вартість Послуг на Сайті може бути вказана додатково в іншій валюті. Умови конвертації валюти та перерахунку вартості визначаються умовами Платіжної системи.

4.6. Повернення коштів

За загальним правилом, ми не здійснюємо повернення вартості сплачених Замовником Послуг. Проте, якщо Замовник замовив Послуги на основі 100% передплати та не задоволений якістю Послуг та/або Послуги не були надані, такий Замовник може повідомити про це Виконавця протягом 7 (семи) днів з моменту початку надання Послуг  відповідно до пункту 3.5. Договору за допомогою погоджених засобів комунікації, що доступні на Сайті, і Виконавець може повернути вартість відповідних сплачених Послуг у повному обсязі або частково за погодженням Сторін. При цьому, Виконавець на власний розсуд може вирахувати суму організаційних та інших витрат, понесених Виконавцем у зв’язку із наданням відповідних Послуг, у розмірі 10 (десять) % від вартості відповідних Послуг зі сплаченої Замовником суми. 

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Права Замовника:

 1. отримувати від Виконавця Послуги, надання яких передбачено цим Договором;
 2. бути вчасно проінформованим про порядок надання Послуг та зміни до нього.

5.2. Обов’язки Замовника:

 1. здійснювати оплату Послуг на умовах, визначених цим Договором;
 2. дотримуватися умов конфіденційності та використання прав інтелектуальної власності, які визначені в цьому Договорі;
 3. у процесі користування Платіжною системою, у тому числі для оплати Послуг Виконавця, керуватися внутрішніми документами та умовами використання такої Платіжної системи на власний розсуд. При цьому, Виконавець не несе жодної відповідальності за користування Замовником Платіжною системою;
 4. виконувати інші обов’язки, які покладені на Замовника цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. Права Виконавця:

 1. припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору в разі несвоєчасної та/або неповної оплати Замовником вартості Послуг відповідно до умов цього Договору та домовленостей Сторін;
 2. припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитись від виконання цього Договору у разі порушення Замовником умов цього Договору, включаючи не обмежуючись умови конфіденційності або використання прав інтелектуальної власності, що встановлені цим Договором, або умови застосовного законодавства.

5.4. Обов’язки Виконавця:

 1. надавати Послуги Замовнику на умовах, визначених цим Договором;
 2. забезпечити належну якість надання Замовнику Послуг відповідно до умов цього Договору.

6. Права інтелектуальної власності

6.1. Контент Виконавця

 1. Усі права на Сайт та на будь-які об’єкти інтелектуальної власності на Сайті, включаючи, але не обмежуючись весь контент, інформація, дизайн, текст, графіка, візуальні інтерфейси, інтерактивні функції, логотипи, компіляції, вихідний та об’єктний код та інші об’єкти («Контент Виконавця») належать Виконавцю або третім особам, які є нашими ліцензіарами та захищені відповідним авторським правом, торговими марками та іншими правами власності (включаючи право інтелектуальної власності). 
 2. Модифікація, відтворення, розповсюдження, продаж, ліцензування, декомпіляція, копіювання, перерозподіл, використання або публікація будь-якої частини Сайту або Контенту Виконавця, якщо це прямо не дозволено цим Договором або іншим чином, суворо заборонено. Використання Сайту не надає Замовнику права власності на будь-які права інтелектуальної власності на будь-який Контент Виконавця. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмову від будь-якого права на таку інформацію та матеріали.

6.2. Результати Послуг

 1. Під час надання Послуг Замовник отримує певні результати Послуг («Результати Послуг»). До Замовника переходять виключні майнові права інтелектуальної власності на Результати Послуг з моменту їх створення за умови, що Замовник повністю оплатив відповідні Послуги, а саме: виключне право на використання Результатів Послуг та виключне право на дозвіл або заборону будь-якого використання, розпорядження та переробку Результатів Послуг без обмеження за часом і територією використання, у тому числі  права, які існують на сьогоднішній день або існуватимуть у майбутньому, та які передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами.
 2. Сторони погоджуються, що для створення Результатів Послуг та інших об’єктів інтелектуальної власності Виконавець має право використовувати матеріали, які є інтелектуальною власністю третіх осіб та розповсюджуються на умовах вільних ліцензій (англ. open source). При цьому, Замовник самостійно несе повну відповідальність за будь-яке використання Замовником Результатів Послуг, що містять права інтелектуальної власності третіх осіб.

6.3. Об'єкти Виконавця

 1. Виконавець не передає жодних прав, включаючи права інтелектуальної власності, на те, яким чином Виконавець створює Результати Послуг, включаючи, без обмежень, права на будь-які інструменти, програмне забезпечення, раніше набуті знання, навички та досвід та іншу інформацію та попередньо розроблені права інтелектуальної власності Виконавця («Об'єкти Виконавця»). Виконавець продовжує володіти та мати необмежене право використови увати Об’єкти Виконавця для інших цілей.
 2. У разі, якщо Об’єкти Виконавця включені до Результатів Послуг, після повної оплати наданих Послуг Замовником, Виконавець надає такому Замовнику безстрокову, безоплатну, невиключну, всесвітню ліцензію з правом субліцензії на використання, зміну та копіювання Об’єктів Виконавця як частини Результатів Послуг. При цьому, будь-яка така ліцензія стосовно Об’єктів Виконавця обмежується виключно її використанням Замовником у рамках Результатах Послуг відповідно до умов цього Договору, і Замовник не може використовувати Об’єкти Виконавця для будь-яких інших цілей.

7. Конфіденційна інформація

7.1. У процесі отримання Послуг Виконавця, Замовник може отримати доступ до конфіденційної інформації Виконавця, яку такий Замовник зобов’язаний не розкривати будь-яким третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.   

7.2. Умови конфіденційності діють протягом всього строку дії цього Договору та 3 (трьох) років після спливу строку або розірвання Договору.

7.3. Користувач зобов'язаний самостійно забезпечити збереження конфіденційності своїх ідентифікаторів доступу до Акаунту: реєстраційного імені (логіну), адреси електронної пошти, паролю та інших ідентифікаторів доступу, що можуть бути визначені Виконавцем. 

7.4. Виконавець не несе ніякої відповідальності та не відшкодовує збитки за будь-які дії, що пов’язані із використанням ідентифікаторів доступу до Акаунту Користувача.

8. Персональні дані

Будь ласка, перегляньте нашу Політику конфіденційності, що описує наші практики щодо збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних.

9. Відповідальність

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Якщо в процесі отримання Послуг від Виконавця або користування Сайтом Замовник буде вчиняти дії, які спричиняють або можуть спричинити настання шкоди та/або збитків для Виконавця або для третіх осіб, у тому числі тих, хто був залучений Виконавцем для надання Послуг належним чином, Замовник зобов’язаний відшкодувати всю заподіяну шкоду та збитки Виконавцю та/або відповідним третім особам.

9.3. У випадку порушення Замовником умов конфіденційності або використання прав інтелектуальної власності, які передбачені цим Договором, Замовник зобов’язаний відшкодувати всю заподіяну шкоду та збитки Виконавцю, які виникли в результаті такого порушення.

9.4. Обмеження відповідальності

 1. Виконавець надає Послуги за принципом «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО», зокрема, Виконавець не несе відповідальності і не гарантує, що в процесі надання Послуг не будуть виникати технічні та/або будь-які інші проблеми, зокрема, перебої в роботі Сайту, а також в роботі сторонніх сервісів, які Виконавець може використовувати у процесі надання Послуг.
 2. Замовник підтверджує, що Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Послуг суб’єктивним очікуванням Замовника і його суб’єктивній оцінці Послуг, а також за придатність результатів Послуг для цілей Замовника та впливу результатів Послуг на результати комерційної діяльності Замовника.
 3. Виконавець не несе жодної відповідальності за випадки, коли Послуги не були надані  або були надані неналежним чином не з вини Виконавця.
 4. Виконавець не несе відповідальності за відсутність у Замовника технічних можливостей для отримання Послуг Виконавця, у тому числі, але не виключно, коли у Замовника немає доступу до мережі Інтернет. 
 5. Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки Замовнику, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами персональних даних Замовника.
 6. Виконавець не несе відповідальності за будь-яке використання Замовником Послуг. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, несанкціоноване використання персональних даних Замовника третіми особами, шкоду честі, гідності або діловій репутації, спричинені у зв’язку з використанням Сайту та Послуг. У будь-якому випадку загальна відповідальність Виконавця обмежується сумою в розмірі 50 (п’ятдесяти) доларів США.   ​

10. Форс-мажор

10.1. Сторони повністю або частково звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, які сталися внаслідок форс-мажору (обставин непереборної сили), що стали перешкодою для виконання Сторонами своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору.

10.2. До обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) належать, без обмежень, будь-які надзвичайні події, а саме: війна або воєнні дії, епідемії, пандемії, пожежі, стихійні лиха, аварії в мережах електропостачання, зміни чинного законодавства, здатні завадити Стороні виконати зобов'язань за цим Договором або спричинити зміни у процедурі ціноутворення та виконання умов Договору, а також будь-які інші події, які можуть бути визнані судом обставиною непереборної сили.

10.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання цього Договору в силу настання обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов'язана сповістити іншу Сторону про це не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких обставин. Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) позбавляє можливості відповідну Сторону посилатись на них.

10.4. Термін виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії форс-мажорних обставин. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 30 (тридцяти) календарних днів, кожна зі Сторін має право вимагати розірвання цього Договору.

10.5. Настання обставин непереборної сили (форс-мажор) підтверджується документом, що видається відповідним уповноваженим органом.

11. Строк дії Договору та порядок його розірвання

11.1. Договір вважається укладеним після виконання Замовником дій, передбачених у пункті 1.4. цього Договору, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

11.2. Замовник має право в будь-який момент розірвати цей Договір, письмово повідомивши про таке рішення Виконавця за допомогою способів комунікації, що доступні на Сайті, якщо Виконавцем не буде визначений інший порядок розірвання Договору для Замовника. У такому випадку вартість фактично наданих Послуг має бути сплачена, а вже сплачені кошти не повертаються, крім випадків, передбачених цим Договором.

11.3. Виконавець має право в будь-який момент розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку порушення Замовником умов цього Договору, застосовного законодавства або з будь-яких інших причин, що визначаються на розсуд Виконавця. У такому випадку вартість фактично наданих Послуг має бути сплачена, а кошти, сплачені Замовником Виконавцю в рамках цього Договору, Замовнику в будь-якому випадку не повертаються.

12. Прикінцеві положення

12.1. Зміни до Договору

 1. Ми залишаємо за собою право на власний розсуд будь-коли змінювати цей Договір шляхом розміщення оновленої версії на Сайті.
 2. Ми повідомимо вас про будь-які істотні зміни не менше ніж за 15 днів до моменту вступу таких змін в силу. Якщо ви не згодні з такими змінами, ви маєте право відмовитися від отримання наших Послуг та припинити використання нашого Сайту протягом таких 15 днів. Продовження використання Сайту та Послуг після вступу змін в силу означатиме вашу згоду з оновленими умовами Договору.
 3. При цьому, для Замовників, що вже замовили Послуги Виконавця, зміни вступають в силу у випадку наступного замовлення Послуг.

12.2. Вирішення спорів

 1. У випадках, коли між вами та нами виникає спір, наша мета – надати вам нейтральний та економічно ефективний спосіб швидкого його вирішення. У разі виникнення спору, спочатку рекомендуємо зв’язатися з нами за допомогою засобів комунікації, що доступні на Сайті, щоб спробувати вирішити вашу проблему безпосередньо з нами.
 2. Будь-які спори чи претензії, які виникають із чи стосуються цього Договору, та які не можуть бути врегульовані безпосередньо між нами та вами, повинні бути вирішені відповідним судом України.

12.3. Повнота та неподільність Договору

 1. Цей Договір замінює усі попередні умови, домовленості, обговорення та пропозиції щодо Послуг і Сайту і становить повну угоду між вами та нами щодо доступу до та використання Сайту та Послуг, якщо інше не передбачено цим Договором.
 2. Неможливість застосувати будь-яке право чи положення цього Договору не становитиме відмову від такого права чи положення. Якщо будь-яка частина цього Договору буде визнана такою, що не підлягає виконанню, ця частина не впливатиме на виконання інших положень Договору, які залишаються в силі у повному обсязі.
 3. У випадку, якщо Сторони укладають окремий договір щодо Послуг, перевагу мають умови такого окремого договору. Припинення або зміна цього Договору не вплине або не призведе до припинення чи зміни будь-яких інших договорів між Виконавцем і Замовником. 

12.4. Застосовне право

Усі питання, що стосуються Послуг, Сайту та цього Договору, регулюються законодавством України.

12.5. Відшкодування шкоди

Ви використовуєте Сайт та Послуги на свій страх і ризик, а також під власну відповідальність. Ви погоджуєтеся відшкодовувати та звільняти нас та наші філії, партнерів, посадових осіб, директорів, агентів, підрядників, ліцензіарів, постачальників послуг та службовців від відповідальності за збитки через будь-які претензії, вимоги, відповідальність, у тому числі враховуючи обґрунтовану винагороду адвокатів, що пов’язані з вашим користуванням Сайтом та Послугами, або будь-яким порушенням цього Договору або застосовного законодавства.

13. Зв’язатися з нами

Ви можете зв’язатися з нами з приводу будь-яких питань щодо Сайту і Послуг за допомогою засобів зв’язку, що доступні на Сайті за посиланням: https://dinoxtech.com/contact-us/